Blijf op de hoogte

Samen met de drie ontwikkelpartners is verantwoordelijke wethouder Tom Verhaegh onlangs het gesprek aangegaan met het magazine Limburg Bouwt. In het uitgebreide artikel is te lezen hoe de partijen elkaar hebben gevonden en intensief samenwerken aan dit unieke project. Het kazerneterrein wordt de komende jaren getransformeerd naar de moderne stadswijk Kazernekwartier.

Lees hier het hele artikel.

Kazerne12 is een gezondheidscentrum dat gevestigd is op het kazerneterrein. Al enkele jaren zijn hier verschillende ondernemers actief om mensen gezond en fit te houden. Hoofdgebruiker is My35'. Voor het eerst in hun historie heeft Kazerne12 een magazine uitgebracht. In de allereerste 'Maggezien' ook aandacht voor de ontwikkelingen op het kazerneterrein. Er staat een uitgebreid interview in het magazine met wethouder Tom Verhaegh en projectleider Ernst-Jan van Langh over de ontwikkeling van kazerneterrein naar Kazernekwartier, een moderne stadswijk. 'Maggezien' is onder andere gratis af te halen bij My35' op het kazerneterrein.

Op deze pagina een overzicht van de afbeeldingen die zijn gemaakt voor de ontwikkelingen van het Kazernekwartier. De afbeeldingen zijn met uitgebreidere uitleg ook terug te vinden in het ontwikkelplan van bouwfase 1.

Tot en met 21 december 2022 konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Nu is het aan de gemeente om ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat betekent de stikstof uitspraak voor de voortgang van het project Kazernekwartier?
Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin. Voorlopig houden we nog vast aan de actuele planning.

De gemeente zocht de afgelopen maanden naar een bouwpartner voor het bouw- en woonrijp maken van de grond van het kazerneterrein. Hierover informeerde ik u in de voortgangsmail van juli. Deze week is bekend geworden dat de opdracht officieel gegund is aan Heijmans. Dit bedrijf werd in 1923 in Brabant opgericht en is uitgegroeid tot een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert. De verwachting is dat Heijmans na de bouwvak 2023 start met de werkzaamheden.

De informatiemarkten die zijn georganiseerd op dinsdag 15 november en donderdag 8 december waren geslaagd in meerdere opzichten. De opkomst was met ruim 60 en de 2e keer ruim 80 bezoekers positief. Daarnaast stelden mensen veel vragen en bleek het enthousiasme erg groot te zijn voor de plannen van het Kazernekwartier. Er hebben zich ook weer veel mensen aangemeld voor deze voortgangsmail. Het is goed om te ervaren dat mensen zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen van het voormalige kazerneterrein.

De minister van Volkshuisvesting maakte vandaag bekend dat Venlo een bijdrage krijgt vanuit de Woningbouwimpuls. Met de regeling draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds 2019 bij om de realisatie van vooral betaalbare woningen in gemeentes te versnellen. Hugo de Jonge stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor het Kazernekwartier.

Vandaag werd bekend dat er twintig projecten geld krijgen uit de vierde tranche. Hierbij zit dus ook het project Kazernekwartier. Wethouder Tom Verhaegh: “Deze bijdrage brengt de herontwikkeling van het kazerneterrein weer een stukje dichterbij en maakt het mogelijk om woningen voor iedere beurs aan te bieden. We zijn erg blij dat de Rijksoverheid het belang inziet van woningbouw op deze unieke en historische locatie.”

Betaalbare woningbouw

In bouwfase 1 worden er 502 woningen en 100 studentenwoningen gebouwd op het kazerneterrein. Het Rijk investeert het bedrag onder de voorwaarde dat minimaal de helft van de te bouwen woningen zich in de betaalbare sector bevindt. Dit zijn woningen met een sociale huur of middenhuur tot € 1.023,- of koopwoningen tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

Andere voorwaardes zijn dat er cofinanciering is vanuit de provincie en/of gemeente en dat er binnen 3 jaar gestart wordt met de woningbouw.

“Onlangs hebben we van de provincie Limburg een bedrag toegezegd gekregen vanuit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra. Gezamenlijk zorgen we dus dat er aan de voorwaarde voor cofinanciering wordt voldaan. Het is mooi dat de mijlpalen zich nu sneller opvolgen. Onlangs hebben we met onze ontwikkelpartners de uitgifteovereenkomsten ondertekend en momenteel loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Ons streven is dan ook om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidende werkzaamheden”, aldus Tom Verhaegh.

Het Kazernekwartier wordt een levendige en duurzame stadswijk, gelegen aan de Maas op de voormalige Frederik Hendrik kazerne. Hier gaan wonen, werken, leren en ontspannen hand in hand en komen historie en toekomst samen.

Lees meer over de regeling Woningbouwimpuls op de site van de Rijksoverheid.

Unieke resten van het Spaans fort worden steen voor steen weer zichtbaar.

Hein Hundertmark (links), projectleider Ernst-Jan van Langh en Madelon Pluis van West 8 bij de eerder gerestaureerde poterne.   — © Lé Giesen

Venlo – Kitty Borghouts

Bij de transformatie van het kazerneterrein in Blerick naar woonwijk staat de historie centraal. „De resten van het Spaans fort zijn uniek voor Nederland.”

Bij de resten van een poterne uit de tijd van Napoleon houdt bouwhistoricus Hein Hundertmark even halt. Hij wijst op de opnieuw opgemetselde zijwanden van de vroegere onderdoorgang, ooit onderdeel van het verdedigingswerk Fort Sint Michiel. Voor een leek is nauwelijks te zien wat oud of nieuw is, maar Hundertmark kent elke steen. „De nieuwe zijn precies hetzelfde als de oorspronkelijke”, zegt hij. „Met vijf originele stenen zijn we naar een gespecialiseerde steenbakkerij gegaan. Die kan ze exact namaken, compleet met willekeurige groeven erin.”

Een arbeidsintensieve aangelegenheid, zeker nu er nog heel veel restauratiewerk wacht. Zo’n 70 procent van de resten van de vijfpuntige fortmuur, deels nog onder de grond, wordt uitgegraven, gerestaureerd en komt voor altijd in het zicht. Als de nieuwe stadswijk die verrijst op het voormalig kazerneterrein klaar is, kan er een rondje fort worden gewandeld. Hundertmark is er blij mee dat bij de bouw van de nieuwe stadswijk, waaraan hij als adviseur is verbonden, de historie eindelijk de volle aandacht krijgt. Dat is wel eens anders geweest, memoreert hij. „Bij bouwwerkzaamheden aan de overkant van de Maas zijn in het verleden belangrijke archeologische resten weggehaald.”

In alle plannen die ontwerpbureau West 8 maakte voor vijfhonderd woningen, een hotel, brouwerij, basisschool en horeca in het Kazernekwartier, is rekening gehouden met de geschiedenis van het gebied.

Tijdlagen

En dat is een heel bijzondere geschiedenis. Er zijn grofweg twee tijdlagen, doceert Hundertmark. De meest recente is de periode dat het gebied de Frederik Hendrikkazerne huisvestte. Het complex met militaire verblijfsgebouwen, loodsen en stallen werd in 1913 in gebruik genomen en deed tot lang na de Tweede Wereldoorlog dienst, op het laatst als militaire rijschool. Een aantal gebouwen en de appèlplaats zijn rijksmonument.

Revisietekening van het fort uit de tijd van Napoleon. Revisietekening van het fort uit de tijd van Napoleon. — © Nationaal Archief

Toen de kazerne werd gebouwd, was er niet veel aandacht voor historie, zegt Hundertmark. Bovengrondse resten van het fort waren in de loop der jaren al gesloopt en afgevoerd. De kazernegebouwen belandden deels bovenop ondergrondse fortresten. Een deel van de wel toegankelijke ondergrondse restanten is afgelopen jaren blootgelegd en opgeknapt. Zoals de eerder genoemde poterne, waar de keuken van het kazernecomplex op was gebouwd. „De resten van dit Spaans fort zijn uniek voor Nederland”, zegt Hundertmark. „Er zijn amper vergelijkbare voorbeelden van dit soort bouwwerken bewaard gebleven.”

Het fort werd oorspronkelijk gebouwd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (16e-17e eeuw), maar onderging begin negentiende eeuw een opknapbeurt. Napeleon gaf in 1806 opdracht de hoge wallen te versterken met een zware muur. De ontwerptekening en twee latere revisietekeningen zijn bewaard gebleven en liggen in het Nationaal Archief. En dat is opmerkelijk, zegt Hundertmark; niet veel documenten uit die tijd zijn er nog. „Als een bouwwerk af was, gingen de bouwplannen vaak naar de lompenboer, dan brachten ze nog wat op als grondstof.”

Entree

De fortmuur omsloot een hoge aarden wal waarop de kanonnen stonden om de stad Venlo aan de overkant van de Maas te beschermen. De metersdikke muur was oorspronkelijk zeven meter hoog. Die hoogte krijgt de gerestaureerde versie alleen aan de noordzijde van de appèlplaats, waar in tegenstelling tot aanvankelijke plannen nooit kazernegebouwen zijn verrezen.

© Lé Giesen

Lees ook: Kazernekwartier in Blerick wordt omgetoverd tot hippe autoluwe stadswijk: ‘Een uniek project’

De eerder genoemde poterne vormt straks een nieuwe entree, die via een historische wandelroute het Kazernekwartier en het station Blerick verbindt.

Het entreegebied van de voormalige kazerne, met twee statige zuilen die nog uit het forttijdperk stammen, worden teruggezet naar hun oorspronkelijke plek, enkele meters verderop. In dat gebied gaan archeologen binnenkort raven naar meer resten van het fort en eventuele achtergebleven explosieven. De verwachtingen zijn hooggespannen, zegt Hundertmark. „We verwachten daar de pijlers te vinden van de brug die er heeft gestaan.” Onder de appèlplaats, qua ruimtelijke structuur rijksmonumentaal, hoopt hij op restanten van barakken uit de 17e eeuw. De plek wordt straks ontmoetingsruimte, omgeven door veel groen. Hoe mooi is het als je dan straks kunt zitten op de opgemetselde contouren van een barak van het Spaanse fort uit de 17e eeuw?

Dit artikel is verschenen in dagblad de Limburger.

Onderstaand een overzicht van vragen (Q & A) die vaker gesteld worden. Staat u vraag er niet bij. Stel ze dan gerust aan onze omgevingsmanager Irmy Bran via kazernekwartier@venlo.nl.

 Woningen (huur en koop)

In het project Kazernekwartier zijn verschillende type woningen opgenomen. Van huur tot koop in de segmenten van sociaal tot duur. Naast grondgebonden woningen zijn er ook studentenwoningen en appartementen. Door het diverse aanbod is de verwachting dat het ook voor doorstroming in de gemeente Venlo kan zorgen. We merken nu al dat er interesse is vanuit inwoners die eventueel willen verhuizen naar het Kazernekwartier.

Er zijn geen grondgebonden levensloopbestendige woningen voorzien in bouwfase 1. De appartementen die worden gebouwd zijn wel levensloopbestendig.

Dat zou wellicht kunnen in gebouw E. Voor de ontwikkelaar van dit gebouw is het dan wel belangrijk dat we tijdig informatie ontvangen voor de wensen van een dergelijk initiatief. De bedoeling is nu dat dit kluswoningen worden en mensen dus de woningen casco kopen. Je moet het huis dus zelf geschikt maken om te wonen.

Zie ook bovenstaand antwoord. In de huidige plannen is al opgenomen dat in gebouw E kluswoningen komen die bewoners zelf geschikt kunnen maken.
Dit zijn woningen die casco worden opgeleverd en door de koper zelf moeten worden afgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om een eigen indeling te realiseren. Er komen enkele kluswoningen in gebouw E, dit is een van de bestaande kazernegebouwen.  

Er zijn nog geen prijzen bekend. Wel kunnen we aangeven dat er drie categorieën zijn benoemd in het project, namelijk sociaal, middelduur (tot NHG) en duur. De verwachting is in het 2e of 3e kwartaal 2023 informatie bekend te maken over de huur- en koopprijzen.

Er zijn nog geen prijzen bekend. Wel kunnen we aangeven dat er drie categorieën zijn benoemd in het project, namelijk sociaal (waaronder verhuur via de woningcorporatie), middelduur (koop tot de NHG-grens en huur tot ca. € 1.000) en duur (koop boven de NHG-grens en huur boven ca. € 1.000). De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 informatie bekendmaken over de huur- en koopprijzen.

Het is niet uit te sluiten dat enkele (kleinere) appartementen in bouwfase 1 geen individuele buitenruimte hebben. Maar in principe hebben de appartementen allemaal een eigen buitenruimte. Daarnaast mag de appèlplaats, het hart van het Kazernekwartier, door bewoners ook gebruikt worden om te verblijven.

In bouwfase 1 zijn er geen levensloopbestendige grondgebonden woningen opgenomen. De appartementen die worden gebouwd zijn wel allemaal levensloopbestendig. Die hebben geen tuin, maar in veel gevallen wel een balkon.

Dat is afhankelijk van de plek op het Kazernekwartier waar je gaat wonen. Er zullen hoogstwaarschijnlijk wel woningen zijn met zicht op de Maas. Dit is echter ook afhankelijk van de plannen voor bouwfase 2 van het Kazernekwartier. De planvorming voor bouwfase 2 wordt binnenkort opgestart. Dit betreft onder andere bebouwing tussen de gebouwen A en I en de Venrayseweg. 

In bouwfase 1 is nu geen CPO voorzien. Wel komen er in een van de kazernegebouwen cascowoningen. Deze kluswoningen (in kazernegebouw E) kunnen door particulieren aan de binnenzijde naar eigen wens afgebouwd worden. De plannen voor bouwfase 2 zijn nu nog niet bekend.

Dit zijn woon- en werkwoningen in een van de bestaande kazernegebouwen. Deze woningen hebben een aparte ruimte op de begane grond die is bedoeld als werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

In de atelierwoningen kan kleinschalige bedrijvigheid plaatsvinden. Dit is voor aan huis gebonden beroepen. Denk hierbij aan dienstverlening, kantoor, ambachtelijke bedrijvigheid, medische praktijken en creatieve beroepen.

De planvorming voor bouwfase 2 wordt de komende maanden opgestart en wij verwachten dat deze eind 2023 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit is per locatie verschillend. Er komt een mix van koop- en huurwoningen over het hele plan Kazernekwartier bouwfase 1. We kunnen nu nog niet exact aangeven waar precies de huur- en koopwoningen komen. Op een later moment geven we per locatie duidelijk aan welke woningen in welke categorieën vallen en welk segment (laag, midden duur of duur).

De planvorming voor bouwfase 2 wordt de komende maanden opgestart en wij verwachten dat deze eind 2023 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

Er wordt momenteel door architecten gewerkt aan een structuurontwerp. De komende maanden worden deze structuurontwerpen vertaald naar concrete ontwerpen. De ontwerpen dienen te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor het Kazernekwartier. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven welk beeld wel en niet wenselijk is. Architecten weten zo bijvoorbeeld welke dakvorm ze kunnen ontwerpen en welke materialen ze kunnen gebruiken.

Er is nu dus nog niet duidelijk hoe de gebouwen er concreet uit komen te zien. Wel is bekend welke  massa en hoogte de bebouwing ongeveer krijgen (ontwikkelplan en bestemmingsplan) en welk beeld we voor ogen hebben (beeldkwaliteitsplan). Op de website www.Kazernekwartiervenlo.nl is het ontwikkelplan als pdf-bestand te bekijken.

Mobiliteit

Er wordt voorzien in één parkeerplaats per woning binnen het plan welke standaard onderdeel uitmaakt van de koop- of huursom voor die woning. Dit kan betekenen een parkeerplaats bij de woning of een parkeerplaats in een van de twee parkeerhubs. Bezoekers van bewoners en de overige functies (o.a. bedrijven) parkeren in de parkeerhubs. Om de ambitie voetganger en fietser centraal te borgen, worden binnen het plangebied 20 deelauto’s beschikbaar gesteld. Landelijk geldt de ervaringsnorm dat 1 deelauto voorziet in de behoefte van 5 individuele auto’s.

Wat dit betekent voor de parkeerbehoefte in het omliggende gebied is nu nog niet exact bekend. Hierover gaan we ook in gesprek met betrokkenen uit deze omliggende gebieden. We moeten breder kijken naar het onderwerp mobiliteit en onderzoeken wat de impact is van alle lopende ontwikkelingen in Blerick. 

Op dit moment is het voornemen om 10% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de twee parkeerhubs uit te rusten met een laadpaal. 

De parkeercapaciteit op de Kazernestraat nemen we mee in de verdere planvorming. De ontwikkelingen van het Kazernekwartier en de stationsomgeving kunnen invloed hebben op de Kazernestraat. De verwachting is, gezien de voorgenomen maatregelen om te voorzien in de toekomstige mobiliteitsbehoeften binnen het plangebied, dat een uitbreiding van parkeercapaciteit in omliggende straten vooralsnog niet nodig is. 

Op pagina 76 van het ontwikkelplan staat een tekening waarop deze verdeling is toegelicht. Ontwikkelvelden in het rood gearceerd parkeren in hub 1. De paarse velden parkeren straks in hub 2. De blauwe ontwikkelvelden parkeren op eigen terrein.

Laden en lossen is niet concreet beschreven in het plan. Uiteraard is het mogelijk om kortstondig stil te staan voor de woning om boodschappen uit te laden. Maar het is niet de bedoeling om de auto permanent voor de deur te parkeren. Hierop zal in de toekomst ook worden gehandhaafd.

Alle grondgebonden woningen beschikken over een eigen parkeerplaats bij de woning.

Dit betreffen de woningen die zijn gelegen op de geel gearceerde kavels. Zie de afbeelding voor meer uitleg.

De deelauto’s zijn beschikbaar voor bewoners van het Kazernekwartier. Bewoners kunnen de deelauto’s via de mobiliteitsapp gebruiken. Vooralsnog kunnen bewoners in de omgeving geen gebruik maken van de deelauto’s. Je moet namelijk beschikken over de mobiliteitsapp om deze te kunnen gebruiken.

Stikstof

Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan geeft altijd de maximale goot- of bouwhoogte weer. Hoe hoog het gebouw daadwerkelijk wordt, is nu nog niet bekend. De beoogde bouwhoogte voor Quebec is 4 a 5 lagen. Dit sluit aan bij de basishoogte van 4 lagen binnen het Kazernekwartier. Bij het bepalen van de maximumhoogte en de situering van de bebouwing is rekening gehouden met de bestaande woningen aan de andere zijde van de Kazernestraat.

De bouwhoogtes variëren per ontwikkelveld. We gaan uit van een basis van 4 bouwlagen met mogelijk een laag extra op bijvoorbeeld een hoek. De 4 hoogteaccenten achter de kazernegebouwen krijgen meer hoogte.

Tot en met 21 december 2022 kunnen bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Daarna is het aan de gemeente om eventueel Ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Dit houdt in dat woningen alleen door de eigenaar zelf (of leden van het eigen gezin) mogen worden bewoond. Deze maatregel heeft als doel ongewenste woningverhuur te voorkomen en voldoende koopwoningen beschikbaar te houden voor nieuwe kopers. De woning mag wel gewoon worden (door)verkocht, in dat geval geldt de zelfbewoningsplicht voor de nieuwe eigenaar.

Als gevolg van de zelfbewoningsplicht is dit niet toegestaan.

Dit is afhankelijk van welke horeca zich gaat vestigen op het Kazernekwartier. De horecavergunning wordt in de toekomst aangevraagd door de exploitant.

De bouwregelgeving schrijft voor welke maatregelen moeten worden getroffen om onder andere geluidsoverlast te voorkomen. Als er sprake is van een hogere geluidsbelasting dan wenselijk, dan moeten er dus ook maatregelen worden getroffen.

Inrichting, flora en fauna

Binnen de projectgrenzen is er een BEA (boom effect analyse) uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn alle bomen in meegenomen. Uit deze BEA zijn ook de bomen naar voren gekomen die een korte levensduur hebben. In het nieuwe plan komen deze bomen niet terug. Deze worden vervangen, op de plek waar ze nu staan of elders in het plan.

Duurzaamheid

De woningen voldoen minimaal aan de BENG-normen. BENG staat voor bijna energie neutraal, dit komt overeen met label A of beter.

De nieuwbouwwoningen worden gasloos en dus niet met aardgas verwarmd. Het verwarmen zal daarom via een elektrisch systeem, bijvoorbeeld warmtepompen, in combinatie met zonnepanelen gebeuren.

Communicatie

Alle afbeeldingen staan ook in het ontwikkelplan dat als pdf-bestand op onze website staat. De afbeeldingen uit het ontwikkelplan staan inmiddels ook gebundeld op een pagina op onze website. Zo ziet u alle afbeeldingen heel overzichtelijk op een pagina.

Het ontwikkelplan staat als PDF op onze website. Via deze link kunt u het ontwikkelplan van bouwfase 1 bekijken en downloaden. Hier zijn ook veel afbeeldingen en impressies in opgenomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Irmy Bran – van Paassen. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden via onze voortgangsmails. Laat dit dan ook aan de omgevingsmanager weten door een mail te sturen met het verzoek op de verzendlijst geplaatst te worden.

De afgelopen weken zijn er veel bladeren verzameld op het kazerneterrein. Volgens de methode bokashi wordt geprobeerd van gevallen bladeren een soort natuurlijk meststof te maken. Op 7 december heeft het inkuilen van de bladeren plaatsgevonden. Het proces duurt ongeveer 10 weken. Hierna wordt deze compost verspreid in verschillende plantvakken in Blerick. De Stadstuinderij op het kazerneterrein mag hier ook gebruik van maken. Met deze proef wil de gemeente ervaring op doen en kijken of dit natuurlijke product in de toekomst ook in het Kazernekwartier kan worden ingezet. De berg bladeren ligt op het braakliggend stuk grond naast de stadstuinderij.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Skip to content