Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

In oktober 2022 werd bekend dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar een nieuwe oeververbinding voor fietsers en voetgangers tussen Venlo en Blerick. Met de komst van een brug zou ook de ontsluiting van het Kazernekwartier voor fietsers en voetgangers met de binnenstad wordenverbeterd. De gemeente Venlo kondigde een diepgaander onderzoek aan. Dit vindt inmiddels plaats. Er wordt onder andere gekeken of een brug haalbaar is, wat de kosten ongeveer zijn en of er effecten zijn voor de waterstanden.

Belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is de participatie met stakeholders, waaronder bewoners en belangenorganisaties. De komende maanden krijgen de stakeholders de kans om input te geven. Hier worden verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd. In het najaar van 2023 worden de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd aan het college en de gemeenteraad.

We hebben in december gecommuniceerd dat Heijmans de bouwpartner is om het kazerneterrein bouw- en woonrijp te maken. We zijn nu bezig met de planning en de contractafhandeling. Daarnaast worden de technische eisen verder ingevuld voor zowel de inrichting van de bovengrond, als de inrichting van de ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan kabels en leidingen. De verwachting is dat de eerste fysieke werkzaamheden plaatsvinden op en rondom de appèlplaats. Maar voor het zover is wordt er achter de schermen dus nog gewerkt aan de planning en de ontwerpen.  

Op 2 november 2022 is er een proef gestart op het kazerneterrein om bladeren in te zamelen via de methode bokashi. De grote berg bladeren die is verzameld, ligt al enkele maanden onder een zwart plastic zeil. Onlangs bleek bij een controle dat het fermenteringsproces nog onvoldoende heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat deze compost in het voorjaar kan worden uitgereden. Met deze proef wil de gemeente Venlo ervaring op doen en kijken of dit natuurlijke product in de toekomst ook in het Kazernekwartier kan worden ingezet.

Samen met de drie ontwikkelpartners is verantwoordelijke wethouder Tom Verhaegh onlangs het gesprek aangegaan met het magazine Limburg Bouwt. In het uitgebreide artikel is te lezen hoe de partijen elkaar hebben gevonden en intensief samenwerken aan dit unieke project. Het kazerneterrein wordt de komende jaren getransformeerd naar de moderne stadswijk Kazernekwartier.

Lees hier het hele artikel.

Kazerne12 is een gezondheidscentrum dat gevestigd is op het kazerneterrein. Al enkele jaren zijn hier verschillende ondernemers actief om mensen gezond en fit te houden. Hoofdgebruiker is My35'. Voor het eerst in hun historie heeft Kazerne12 een magazine uitgebracht. In de allereerste 'Maggezien' ook aandacht voor de ontwikkelingen op het kazerneterrein. Er staat een uitgebreid interview in het magazine met wethouder Tom Verhaegh en projectleider Ernst-Jan van Langh over de ontwikkeling van kazerneterrein naar Kazernekwartier, een moderne stadswijk. 'Maggezien' is onder andere gratis af te halen bij My35' op het kazerneterrein.

Op deze pagina een overzicht van de afbeeldingen die zijn gemaakt voor de ontwikkelingen van het Kazernekwartier. De afbeeldingen zijn met uitgebreidere uitleg ook terug te vinden in het ontwikkelplan van bouwfase 1.

Tot en met 21 december 2022 konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Nu is het aan de gemeente om ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat betekent de stikstof uitspraak voor de voortgang van het project Kazernekwartier?
Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin. Voorlopig houden we nog vast aan de actuele planning.

De gemeente zocht de afgelopen maanden naar een bouwpartner voor het bouw- en woonrijp maken van de grond van het kazerneterrein. Hierover informeerde ik u in de voortgangsmail van juli. Deze week is bekend geworden dat de opdracht officieel gegund is aan Heijmans. Dit bedrijf werd in 1923 in Brabant opgericht en is uitgegroeid tot een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert. De verwachting is dat Heijmans na de bouwvak 2023 start met de werkzaamheden.

De informatiemarkten die zijn georganiseerd op dinsdag 15 november en donderdag 8 december waren geslaagd in meerdere opzichten. De opkomst was met ruim 60 en de 2e keer ruim 80 bezoekers positief. Daarnaast stelden mensen veel vragen en bleek het enthousiasme erg groot te zijn voor de plannen van het Kazernekwartier. Er hebben zich ook weer veel mensen aangemeld voor deze voortgangsmail. Het is goed om te ervaren dat mensen zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen van het voormalige kazerneterrein.

De minister van Volkshuisvesting maakte vandaag bekend dat Venlo een bijdrage krijgt vanuit de Woningbouwimpuls. Met de regeling draagt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds 2019 bij om de realisatie van vooral betaalbare woningen in gemeentes te versnellen. Hugo de Jonge stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor het Kazernekwartier.

Vandaag werd bekend dat er twintig projecten geld krijgen uit de vierde tranche. Hierbij zit dus ook het project Kazernekwartier. Wethouder Tom Verhaegh: “Deze bijdrage brengt de herontwikkeling van het kazerneterrein weer een stukje dichterbij en maakt het mogelijk om woningen voor iedere beurs aan te bieden. We zijn erg blij dat de Rijksoverheid het belang inziet van woningbouw op deze unieke en historische locatie.”

Betaalbare woningbouw

In bouwfase 1 worden er 502 woningen en 100 studentenwoningen gebouwd op het kazerneterrein. Het Rijk investeert het bedrag onder de voorwaarde dat minimaal de helft van de te bouwen woningen zich in de betaalbare sector bevindt. Dit zijn woningen met een sociale huur of middenhuur tot € 1.023,- of koopwoningen tot de grens van de Nationale hypotheekgarantie.

Andere voorwaardes zijn dat er cofinanciering is vanuit de provincie en/of gemeente en dat er binnen 3 jaar gestart wordt met de woningbouw.

“Onlangs hebben we van de provincie Limburg een bedrag toegezegd gekregen vanuit de regeling Kwaliteit Limburgse Centra. Gezamenlijk zorgen we dus dat er aan de voorwaarde voor cofinanciering wordt voldaan. Het is mooi dat de mijlpalen zich nu sneller opvolgen. Onlangs hebben we met onze ontwikkelpartners de uitgifteovereenkomsten ondertekend en momenteel loopt ook de bestemmingsplanprocedure. Ons streven is dan ook om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidende werkzaamheden”, aldus Tom Verhaegh.

Het Kazernekwartier wordt een levendige en duurzame stadswijk, gelegen aan de Maas op de voormalige Frederik Hendrik kazerne. Hier gaan wonen, werken, leren en ontspannen hand in hand en komen historie en toekomst samen.

Lees meer over de regeling Woningbouwimpuls op de site van de Rijksoverheid.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud