Interesse in een woning?Op de hoogte blijven?

Privacy

Wat de gemeente doet om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. De gemeente Venlo streeft naar een excellente dienstverlening. Daar hoort ook bij dat we zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en hoe wij dit doen, en welke rechten u heeft.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie de Gemeente Venlo persoonsgegevens verwerkt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kenmerkende informatie geven over een persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief, informeren over het woningaanbod of het organiseren van een informatiebijeenkomst. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Onze beloftes

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens verwerken we op behoorlijke en zorgvuldige wijze volgens de wet.

Transparantie

Het moet voor u duidelijk zijn hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Projectteam Kazernekwartier informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Uw gegevens worden bewaard zolang de duur van het project is of eerder wanneer u vraagt om uitschrijving uw gegevens.

Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens verwerken we alleen met een rechtmatige grondslag en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. De persoonsgegevens die wij verwerken gebruiken we in principe alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In een aantal gevallen gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (zoals bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover de wet dat toestaat.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en hanteren de wettelijke bewaartermijnen volgens de geldende wetgeving.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente Venlo zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens laten we alleen verwerken door personen met een geheimhoudingsplicht. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u aanwijzingen van misbruik heeft, kunt u contact opnemen via kazernekwartier@venlo.nl of telefoonnummer 14 077.

Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat we persoonsgegevens delen. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. 

Proportionaliteit

Bij elke verwerking toetsen we of we niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor we de persoonsgegevens verwerken, kiezen we voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Bij elke verwerking toetsen we daarom of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Uw rechten

U heeft wettelijk verschillende rechten als uw persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U heeft volgens de AVG de volgende rechten:

  • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen
  • Inzage: u kunt opvragen welke gegevens wij van u verwerken
  • Rectificatie en aanvulling: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen
  • Beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om minder gegevens te verwerken
  • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking
  • Vergetelheid: u kunt verzoeken om ‘vergeten’ te worden
  • Dataportabiliteit: in sommige gevallen kunt u uw persoonsgegevens over laten dragen

Verzoek indienen

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kunt u schriftelijk of online indienen.

Schriftelijk:

Gemeente Venlo
t.a.v. Kazernekwartier
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Online

Deze mogelijkheid volgt binnenkort

Wij vragen u altijd om u te identificeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het stadskantoor. Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek indienen.

Behandeling

Binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op grond van de AVG beoordelen wij of uw verzoek gerechtvaardigd is. Wanneer uw verzoek zeer complex is, kan het uitvoeren langer duren. Maar ook dan ontvangt u binnen een maand bericht waarin we u op de hoogte stellen dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van uw verzoek. Als wij niet aan uw verzoek tegemoet komen heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken.

Als u een verzoek tot rectificatie of vernietiging indient ontvangt u binnen een termijn van 4 weken een reactie van ons.

Als u niet tevreden bent

Mocht u een klacht hebben over hoe de gemeente omgaat met uw gegevens, dan lossen wij dit graag naar tevredenheid op. Wij verzoeken u dan ook via onderstaande gegevens contact met ons op te nemen. Het staat u verder vrij een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via hun website.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming is de onafhankelijke toezichthouder op de kwaliteit van de uitvoering van privacy wetgeving en beleid door de gemeente. U kunt de functionaris gegevensbescherming bereiken via mail: fg@venlo.nl, of per post:

Gemeente Venlo
T.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 3434
5902 RK Venlo

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we te allen tijde wijzigen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website staan gepubliceerd.

Cookies

Lees de aparte cookie-verklaring.

Website

 www.kazernekwartiervenlo.nl kan linken naar websites van anderen. De gemeente Venlo is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wet- en regelgeving door deze derden.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud