Blijf op de hoogte

Overzicht van meest gestelde vragen

2 dec / 2022

Onderstaand een overzicht van vragen (Q & A) die vaker gesteld worden. Staat u vraag er niet bij. Stel ze dan gerust aan onze omgevingsmanager Irmy Bran via kazernekwartier@venlo.nl.

 Woningen (huur en koop)

 • Hoe kan dit project bijdragen aan de doorstroming tussen woningen van ouderen binnen de gemeente om zo ruimte te maken voor jongeren in de woningmarkt?

In het project Kazernekwartier zijn verschillende type woningen opgenomen. Van huur tot koop in de segmenten van sociaal tot duur. Naast grondgebonden woningen zijn er ook studentenwoningen en appartementen. Door het diverse aanbod is de verwachting dat het ook voor doorstroming in de gemeente Venlo kan zorgen. We merken nu al dat er interesse is vanuit inwoners die eventueel willen verhuizen naar het Kazernekwartier.

 • Is er sprake van levensloopbestendige woningen in het project? (voorbeeld knarrenhofje)

Er zijn geen grondgebonden levensloopbestendige woningen voorzien in bouwfase 1. De appartementen die worden gebouwd zijn wel levensloopbestendig.

 • Is het mogelijk om in het gebouw waar de kluswoningen komen een woonvorm te realiseren voor bewoners die elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen?

Dat zou wellicht kunnen in gebouw E. Voor de ontwikkelaar van dit gebouw is het dan wel belangrijk dat we tijdig informatie ontvangen voor de wensen van een dergelijk initiatief. De bedoeling is nu dat dit kluswoningen worden en mensen dus de woningen casco kopen. Je moet het huis dus zelf geschikt maken om te wonen.

 • De mogelijkheden voor kluswoningen in pand E?

Zie ook bovenstaand antwoord. In de huidige plannen is al opgenomen dat in gebouw E kluswoningen komen die bewoners zelf geschikt kunnen maken.

 • In welke prijscategorieën vallen de woningen binnen het project?

Er zijn nog geen prijzen bekend. Wel kunnen we aangeven dat er drie categorieën zijn benoemd in het project, namelijk sociaal, middelduur (tot NHG) en duur. De verwachting is in het 2e of 3e kwartaal 2023 informatie bekend te maken over de huur- en koopprijzen.

 • Krijgen de appartementen ook balkons?

Het is niet uit te sluiten dat enkele (kleinere) appartementen in bouwfase 1 geen individuele buitenruimte hebben. Maar in principe hebben de appartementen allemaal een eigen buitenruimte. Daarnaast mag de appèlplaats, het hart van het Kazernekwartier, door bewoners ook gebruikt worden om te verblijven.

 • Komen er ook levensloopbestendige woningen met één of twee verdiepingen met een eigen tuintje?

In bouwfase 1 zijn er geen levensloopbestendige grondgebonden woningen opgenomen. De appartementen die worden gebouwd zijn wel allemaal levensloopbestendig. Die hebben geen tuin, maar in veel gevallen wel een balkon.

 • Zie je de maas vanuit de woningen?

Dat is afhankelijk van de plek op het Kazernekwartier waar je gaat wonen. Er zullen hoogstwaarschijnlijk wel woningen zijn met zicht op de Maas. Dit is echter ook afhankelijk van de plannen voor bouwfase 2 van het Kazernekwartier. De planvorming voor bouwfase 2 wordt binnenkort opgestart. Dit betreft onder andere bebouwing tussen de gebouwen A en I en de Venrayseweg. 

Mobiliteit

 • Hoe zit het met parkeren op het terrein en de impact daarvan in het omliggende gebied?

Er wordt voorzien in één parkeerplaats per woning binnen het plan welke standaard onderdeel uitmaakt van de koop- of huursom voor die woning. Dit kan betekenen een parkeerplaats bij de woning of een parkeerplaats in een van de twee parkeerhubs. Bezoekers van bewoners en de overige functies (o.a. bedrijven) parkeren in de parkeerhubs. Om de ambitie voetganger en fietser centraal te borgen, worden binnen het plangebied 20 deelauto’s beschikbaar gesteld. Landelijk geldt de ervaringsnorm dat 1 deelauto voorziet in de behoefte van 5 individuele auto’s.

Wat dit betekent voor de parkeerbehoefte in het omliggende gebied is nu nog niet exact bekend. Hierover gaan we ook in gesprek met betrokkenen uit deze omliggende gebieden. We moeten breder kijken naar het onderwerp mobiliteit en onderzoeken wat de impact is van alle lopende ontwikkelingen in Blerick. 

 • Waar kan ik mijn particuliere elektrische auto opladen?

Op dit moment is het voornemen om 10% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de twee parkeerhubs uit te rusten met een laadpaal. 

 • Mogelijkheid om in Kazernestraat meer parkeerplekken te realiseren ter hoogte van Leolux? 

De parkeercapaciteit op de Kazernestraat nemen we mee in de verdere planvorming. De ontwikkelingen van het Kazernekwartier en de stationsomgeving kunnen invloed hebben op de Kazernestraat. De verwachting is, gezien de voorgenomen maatregelen om te voorzien in de toekomstige mobiliteitsbehoeften binnen het plangebied, dat een uitbreiding van parkeercapaciteit in omliggende straten vooralsnog niet nodig is. 

 • Welke panden zijn verbonden met welke parkeerhub

Op pagina 76 van het ontwikkelplan staat een tekening waarop deze verdeling is toegelicht. Ontwikkelvelden in het rood gearceerd parkeren in hub 1. De paarse velden parkeren straks in hub 2. De blauwe ontwikkelvelden parkeren op eigen terrein.

Stikstof

 • Wat betekent de stikstof uitspraak voor de voortgang van het project Kazernekwartier?

Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin. Vooralsnog houden we vast aan de actuele planning.

Bestemmingsplan

 • Hoe hoog wordt gebouw Quebec en hoe staat dat in verhouding tot de omliggende panden en de woningen aan de Kazernestraat?

Het bestemmingsplan geeft altijd de maximale goot- of bouwhoogte weer. Hoe hoog het gebouw daadwerkelijk wordt, is nu nog niet bekend. De beoogde bouwhoogte voor Quebec is 4 a 5 lagen. Dit sluit aan bij de basishoogte van 4 lagen binnen het Kazernekwartier. Bij het bepalen van de maximumhoogte en de situering van de bebouwing is rekening gehouden met de bestaande woningen aan de andere zijde van de Kazernestraat.

 • Hoe is de bouwhoogte t.o.v. het huidige maaiveld

De bouwhoogtes variëren per ontwikkelveld. We gaan uit van een basis van 4 bouwlagen met mogelijk een laag extra op bijvoorbeeld een hoek. De 4 hoogteaccenten achter de kazernegebouwen krijgen meer hoogte.

 • Hoe ziet het vervolg van de bestemmingsplanprocedure er uit?

Tot en met 21 december 2022 kunnen bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Daarna is het aan de gemeente om eventueel Ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Inrichting, flora en fauna

 • De gezondheid van de bestaande bomen op de Kazernestraat laat te wensen over. Kunnen deze mee vervangen worden?

Binnen de projectgrenzen is er een BEA (boom effect analyse) uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn alle bomen in meegenomen. Uit deze BEA zijn ook de bomen naar voren gekomen die een korte levensduur hebben. In het nieuwe plan komen deze bomen niet terug. Deze worden vervangen, op de plek waar ze nu staan of elders in het plan.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Skip to content