Interesse in een woning?WoningaanbodOp de hoogte blijven?

Overzicht van meest gestelde vragen

8 dec / 2022

Onderstaand een overzicht van vragen (Q & A) die vaker gesteld worden. Staat u vraag er niet bij. Stel ze dan gerust aan onze omgevingsmanager Irmy Bran via kazernekwartier@venlo.nl.

 Woningen (huur en koop)

 • Hoe kan dit project bijdragen aan de doorstroming tussen woningen van ouderen binnen de gemeente om zo ruimte te maken voor jongeren in de woningmarkt?

In het project Kazernekwartier zijn verschillende type woningen opgenomen. Van huur tot koop in de segmenten van sociaal tot duur. Naast grondgebonden woningen zijn er ook studentenwoningen en appartementen. Door het diverse aanbod is de verwachting dat het ook voor doorstroming in de gemeente Venlo kan zorgen. We merken nu al dat er interesse is vanuit inwoners die eventueel willen verhuizen naar het Kazernekwartier.

 • Is er sprake van levensloopbestendige woningen in het project? (voorbeeld knarrenhofje)

Er zijn geen grondgebonden levensloopbestendige woningen voorzien in bouwfase 1. De appartementen die worden gebouwd zijn wel levensloopbestendig.

 • Is het mogelijk om in het gebouw waar de kluswoningen komen een woonvorm te realiseren voor bewoners die elkaar graag helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen?

Dat zou wellicht kunnen in gebouw E. Voor de ontwikkelaar van dit gebouw is het dan wel belangrijk dat we tijdig informatie ontvangen voor de wensen van een dergelijk initiatief. De bedoeling is nu dat dit kluswoningen worden en mensen dus de woningen casco kopen. Je moet het huis dus zelf geschikt maken om te wonen.

 • De mogelijkheden voor kluswoningen in pand E?

Zie ook bovenstaand antwoord. In de huidige plannen is al opgenomen dat in gebouw E kluswoningen komen die bewoners zelf geschikt kunnen maken.
Dit zijn woningen die casco worden opgeleverd en door de koper zelf moeten worden afgebouwd. Dit biedt de mogelijkheid om een eigen indeling te realiseren. Er komen enkele kluswoningen in gebouw E, dit is een van de bestaande kazernegebouwen.  

 • In welke prijscategorieën vallen de woningen binnen het project?

Er zijn nog geen prijzen bekend. Wel kunnen we aangeven dat er drie categorieën zijn benoemd in het project, namelijk sociaal, middelduur (tot NHG) en duur. De verwachting is in het 2e of 3e kwartaal 2023 informatie bekend te maken over de huur- en koopprijzen.

 • Wat bedoelen jullie met laag, midden duur en duur segment?

Er zijn nog geen prijzen bekend. Wel kunnen we aangeven dat er drie categorieën zijn benoemd in het project, namelijk sociaal (waaronder verhuur via de woningcorporatie), middelduur (koop tot de NHG-grens en huur tot ca. € 1.000) en duur (koop boven de NHG-grens en huur boven ca. € 1.000). De verwachting is dat we in het 3e kwartaal van 2023 informatie bekendmaken over de huur- en koopprijzen.

 • Krijgen de appartementen ook balkons?

Het is niet uit te sluiten dat enkele (kleinere) appartementen in bouwfase 1 geen individuele buitenruimte hebben. Maar in principe hebben de appartementen allemaal een eigen buitenruimte. Daarnaast mag de appèlplaats, het hart van het Kazernekwartier, door bewoners ook gebruikt worden om te verblijven.

 • Komen er ook levensloopbestendige woningen met één of twee verdiepingen met een eigen tuintje?

In bouwfase 1 zijn er geen levensloopbestendige grondgebonden woningen opgenomen. De appartementen die worden gebouwd zijn wel allemaal levensloopbestendig. Die hebben geen tuin, maar in veel gevallen wel een balkon.

 • Zie je de maas vanuit de woningen?

Dat is afhankelijk van de plek op het Kazernekwartier waar je gaat wonen. Er zullen hoogstwaarschijnlijk wel woningen zijn met zicht op de Maas. Dit is echter ook afhankelijk van de plannen voor bouwfase 2 van het Kazernekwartier. De planvorming voor bouwfase 2 wordt binnenkort opgestart. Dit betreft onder andere bebouwing tussen de gebouwen A en I en de Venrayseweg. 

 • Is er ruimte voor particulier initiatief (CPO) in bouwfase 1 of 2?

In bouwfase 1 is nu geen CPO voorzien. Wel komen er in een van de kazernegebouwen cascowoningen. Deze kluswoningen (in kazernegebouw E) kunnen door particulieren aan de binnenzijde naar eigen wens afgebouwd worden. De plannen voor bouwfase 2 zijn nu nog niet bekend.

 • Wat is een atelierwoning?

Dit zijn woon- en werkwoningen in een van de bestaande kazernegebouwen. Deze woningen hebben een aparte ruimte op de begane grond die is bedoeld als werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

 • Welke bedrijvigheid kan in een atelierwoning plaatsvinden?

In de atelierwoningen kan kleinschalige bedrijvigheid plaatsvinden. Dit is voor aan huis gebonden beroepen. Denk hierbij aan dienstverlening, kantoor, ambachtelijke bedrijvigheid, medische praktijken en creatieve beroepen.

 • Wat voor soort woningen worden er in bouwfase 2 gebouwd?

De planvorming voor bouwfase 2 wordt de komende maanden opgestart en wij verwachten dat deze eind 2023 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Welke woningen zijn in bouwfase 1 koop- en welke zijn huurwoningen?

Dit is per locatie verschillend. Er komt een mix van koop- en huurwoningen over het hele plan Kazernekwartier bouwfase 1. We kunnen nu nog niet exact aangeven waar precies de huur- en koopwoningen komen. Op een later moment geven we per locatie duidelijk aan welke woningen in welke categorieën vallen en welk segment (laag, midden duur of duur).

 • Wanneer komt er duidelijkheid over bouwfase 2 en welke woningen er aan de kant van de Maas komen te staan?

De planvorming voor bouwfase 2 wordt de komende maanden opgestart en wij verwachten dat deze eind 2023 kan worden vastgesteld door de gemeenteraad.  

 • Is al duidelijk hoe de gebouwen eruit komen te zien?

Er wordt momenteel door architecten gewerkt aan een structuurontwerp. De komende maanden worden deze structuurontwerpen vertaald naar concrete ontwerpen. De ontwerpen dienen te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat is opgesteld voor het Kazernekwartier. In het beeldkwaliteitsplan staat beschreven welk beeld wel en niet wenselijk is. Architecten weten zo bijvoorbeeld welke dakvorm ze kunnen ontwerpen en welke materialen ze kunnen gebruiken.

Er is nu dus nog niet duidelijk hoe de gebouwen er concreet uit komen te zien. Wel is bekend welke  massa en hoogte de bebouwing ongeveer krijgen (ontwikkelplan en bestemmingsplan) en welk beeld we voor ogen hebben (beeldkwaliteitsplan). Op de website www.Kazernekwartiervenlo.nl is het ontwikkelplan als pdf-bestand te bekijken.

Mobiliteit

 • Hoe zit het met parkeren op het terrein en de impact daarvan in het omliggende gebied?

Er wordt voorzien in één parkeerplaats per woning binnen het plan welke standaard onderdeel uitmaakt van de koop- of huursom voor die woning. Dit kan betekenen een parkeerplaats bij de woning of een parkeerplaats in een van de twee parkeerhubs. Bezoekers van bewoners en de overige functies (o.a. bedrijven) parkeren in de parkeerhubs. Om de ambitie voetganger en fietser centraal te borgen, worden binnen het plangebied 20 deelauto’s beschikbaar gesteld. Landelijk geldt de ervaringsnorm dat 1 deelauto voorziet in de behoefte van 5 individuele auto’s.

Wat dit betekent voor de parkeerbehoefte in het omliggende gebied is nu nog niet exact bekend. Hierover gaan we ook in gesprek met betrokkenen uit deze omliggende gebieden. We moeten breder kijken naar het onderwerp mobiliteit en onderzoeken wat de impact is van alle lopende ontwikkelingen in Blerick. 

 • Waar kan ik mijn particuliere elektrische auto opladen?

Op dit moment is het voornemen om 10% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de twee parkeerhubs uit te rusten met een laadpaal. 

 • Mogelijkheid om in Kazernestraat meer parkeerplekken te realiseren ter hoogte van Leolux? 

De parkeercapaciteit op de Kazernestraat nemen we mee in de verdere planvorming. De ontwikkelingen van het Kazernekwartier en de stationsomgeving kunnen invloed hebben op de Kazernestraat. De verwachting is, gezien de voorgenomen maatregelen om te voorzien in de toekomstige mobiliteitsbehoeften binnen het plangebied, dat een uitbreiding van parkeercapaciteit in omliggende straten vooralsnog niet nodig is. 

 • Welke panden zijn verbonden met welke parkeerhub

Op pagina 76 van het ontwikkelplan staat een tekening waarop deze verdeling is toegelicht. Ontwikkelvelden in het rood gearceerd parkeren in hub 1. De paarse velden parkeren straks in hub 2. De blauwe ontwikkelvelden parkeren op eigen terrein.

 • Hoe werkt het laden en lossen voor een woning als je geen eigen parkeerplaats hebt?

Laden en lossen is niet concreet beschreven in het plan. Uiteraard is het mogelijk om kortstondig stil te staan voor de woning om boodschappen uit te laden. Maar het is niet de bedoeling om de auto permanent voor de deur te parkeren. Hierop zal in de toekomst ook worden gehandhaafd.

 • Welke woningtype hebben een eigen parkeerplaats bij de woning?

Alle grondgebonden woningen beschikken over een eigen parkeerplaats bij de woning.

Dit betreffen de woningen die zijn gelegen op de geel gearceerde kavels. Zie de afbeelding voor meer uitleg.

 • Op het Kazernekwartier komen deelauto’s beschikbaar. Mogen overige buurtbewoners deze ook gebruiken?

De deelauto’s zijn beschikbaar voor bewoners van het Kazernekwartier. Bewoners kunnen de deelauto’s via de mobiliteitsapp gebruiken. Vooralsnog kunnen bewoners in de omgeving geen gebruik maken van de deelauto’s. Je moet namelijk beschikken over de mobiliteitsapp om deze te kunnen gebruiken.

Stikstof

 • Wat betekent de stikstof uitspraak voor de voortgang van het project Kazernekwartier?

Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin.

Bestemmingsplan

 • Hoe hoog wordt gebouw Quebec en hoe staat dat in verhouding tot de omliggende panden en de woningen aan de Kazernestraat?

Het bestemmingsplan geeft altijd de maximale goot- of bouwhoogte weer. Hoe hoog het gebouw daadwerkelijk wordt, is nu nog niet bekend. De beoogde bouwhoogte voor Quebec is 4 a 5 lagen. Dit sluit aan bij de basishoogte van 4 lagen binnen het Kazernekwartier. Bij het bepalen van de maximumhoogte en de situering van de bebouwing is rekening gehouden met de bestaande woningen aan de andere zijde van de Kazernestraat.

 • Hoe is de bouwhoogte t.o.v. het huidige maaiveld

De bouwhoogtes variëren per ontwikkelveld. We gaan uit van een basis van 4 bouwlagen met mogelijk een laag extra op bijvoorbeeld een hoek. De 4 hoogteaccenten achter de kazernegebouwen krijgen meer hoogte.

 • Hoe ziet het vervolg van de bestemmingsplanprocedure er uit?

Tot en met 21 december 2022 kunnen bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Daarna is het aan de gemeente om eventueel Ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Wat houdt de zelfbewoningsplicht precies in?

Dit houdt in dat woningen alleen door de eigenaar zelf (of leden van het eigen gezin) mogen worden bewoond. Deze maatregel heeft als doel ongewenste woningverhuur te voorkomen en voldoende koopwoningen beschikbaar te houden voor nieuwe kopers. De woning mag wel gewoon worden (door)verkocht, in dat geval geldt de zelfbewoningsplicht voor de nieuwe eigenaar.

 • Mag ik onderverhuren als bewoner?

Als gevolg van de zelfbewoningsplicht is dit niet toegestaan.

 • Krijgt de horeca op het kazerneterrein in de toekomst een nachtvergunning. Mogen zij tot in de nacht geopend zijn?

Dit is afhankelijk van welke horeca zich gaat vestigen op het Kazernekwartier. De horecavergunning wordt in de toekomst aangevraagd door de exploitant.

 • Worden er extra maatregelen genomen tegen geluidsoverlast van onder andere het spoor?

De bouwregelgeving schrijft voor welke maatregelen moeten worden getroffen om onder andere geluidsoverlast te voorkomen. Als er sprake is van een hogere geluidsbelasting dan wenselijk, dan moeten er dus ook maatregelen worden getroffen.

Inrichting, flora en fauna

 • De gezondheid van de bestaande bomen op de Kazernestraat laat te wensen over. Kunnen deze mee vervangen worden?

Binnen de projectgrenzen is er een BEA (boom effect analyse) uitgevoerd door een adviesbureau. Hier zijn alle bomen in meegenomen. Uit deze BEA zijn ook de bomen naar voren gekomen die een korte levensduur hebben. In het nieuwe plan komen deze bomen niet terug. Deze worden vervangen, op de plek waar ze nu staan of elders in het plan.

Duurzaamheid

 • Voldoen de woningen aan de energie-eisen die er nu gesteld worden voor het label A.

De woningen voldoen minimaal aan de BENG-normen. BENG staat voor bijna energie neutraal, dit komt overeen met label A of beter.

 • Hoe gaan de woningen verwarmd worden?

De nieuwbouwwoningen worden gasloos en dus niet met aardgas verwarmd. Het verwarmen zal daarom via een elektrisch systeem, bijvoorbeeld warmtepompen, in combinatie met zonnepanelen gebeuren.

Communicatie

 • Is het mogelijk om de afbeeldingen die jullie hebben laten zien tijdens de bijeenkomst op de website gebundeld te plaatsen?

Alle afbeeldingen staan ook in het ontwikkelplan dat als pdf-bestand op onze website staat. De afbeeldingen uit het ontwikkelplan staan inmiddels ook gebundeld op een pagina op onze website. Zo ziet u alle afbeeldingen heel overzichtelijk op een pagina.

 • Is het mogelijk om kaartmateriaal of een plattegrond van het plan te sturen?

Het ontwikkelplan staat als PDF op onze website. Via deze link kunt u het ontwikkelplan van bouwfase 1 bekijken en downloaden. Hier zijn ook veel afbeeldingen en impressies in opgenomen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Irmy Bran – van Paassen. Wilt u graag op de hoogte gehouden worden via onze voortgangsmails. Laat dit dan ook aan de omgevingsmanager weten door een mail te sturen met het verzoek op de verzendlijst geplaatst te worden.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud