Interesse in een woning?Op de hoogte blijven?

Voortgang procedure bestemmingsplan

2 Jan / 2023

Tot en met 21 december 2022 konden bij de gemeenteraad zienswijzen worden ingediend. Nu is het aan de gemeente om ingekomen zienswijzen te beoordelen en te beantwoorden. Dat wordt in een nota van zienswijzen vastgelegd. Vervolgens beslist het college van burgemeester en wethouders of de nota van zienswijzen en het bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Indien de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan besluit, dan wordt dat besluit bekendgemaakt en hebben belanghebbenden de mogelijkheid tegen dat besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat betekent de stikstof uitspraak voor de voortgang van het project Kazernekwartier?
Daar kan op dit moment nog geen uitspraak over worden gedaan, omdat dit nader onderzoek vergt. Uit dat onderzoek zal de komende tijd blijken of de uitspraak iets betekent voor de voortgang van het project en zo ja, in welke zin. Voorlopig houden we nog vast aan de actuele planning.

KKV is een gezamenlijke ontwikkeling van:
Ga naar de inhoud